ನನ್ನ ಸಲಹೆ,

೧) Content - ವಿಚಾರ, ವಿಷಯ.
೨) Repository - ಭಂಡಾರ, ಉಗ್ರಾಣ.
೩) Support (as in Unicode support) - unicode ಬೆಂಬಲವಿದೆ, unicodeಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
೪) Syndicated content - ಶೇಖರಿಸಿದ ವಿಚಾರ, ಸಂಗ್ರಹಿತ ವಿಚಾರ.

ಇಂತಿ,
ರೋಹಿತ್.

On 9/9/05, Hari Prasad Nadig <hpnadig@gmail.com> wrote:
Thanks.

Guess for all the above words, the context we use is just one and the
same. Correct me if I'm wrong.

On 9/9/05, Pavanaja U B <pavanaja@vishvakannada.com > wrote:
> Please read what I have been saying all these days - http://bhashaindia.com/Patrons/Kannada/WritingAboutITinKannada.htm?lang=kn . You must provide with the context for any word/phrase.
>

I've been through the document. :)

ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರಿಹೊಂದುವ ಪದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೀರ?
> >
> > ೧) Content
> > ೨) Repository
> > ೩) Support (as in Unicode support)
> > ೪) Syndicated content
> >
> > ಧನ್ಯವಾದಗಳು,
> >
> > - ಹೆಚ್ ಪಿ
--
http://sampada.net/ - Sampada Initiative
http://www.hpnadig.net/blog/ - my blog

"Creativity requires the courage to let go of certainties." ~ Erich
Fromm

_______________________________________________
Wikikn-l mailing list
Wikikn-l@Wikipedia.org
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikikn-l

--
--- for an affectionate but truthful look at India, visit http://goodnewsindia.com ---