[Wikies-l] Candidatura de Bucephala a bibliotecario