[Mediawiki-enterprise] Please take this 20 minute Semantic MediaWiki survey