[Mediawiki-api] [Mediawiki-api-announce] Fwd: API XML output now has a namespace