Re: [Mediawiki-api] [Mediawiki-api-announce] API XML output now has a namespace