Re: [Mediawiki-api] “rvdiffto=prev” problem, why notcatched?