A short beautiful video explaining Wikipedia Zero

http://youtu.be/ZaZf6h0Pus8